Topbeloningen in de particuliere sector

Topbeloningen in de particuliere sector

Vorige week heeft de Tweede Kamer een gesprek gehad met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de ING, de heer van der Veer, om over de voorgestelde forse verhoging van het salaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING, de heer Hamers, van gedachten te wisselen. Ze bleken zelfs niet een gemeenschappelijke taal te spreken. De ene partij wees erop dat de logica van de vrije markt inhoudt dat toptalenten weggaan als ze niet naar hun productiviteit worden beloond. De andere partij bleek moreel verontwaardigd over het feit dat een bank die pas nog door de overheid is gered, nu al weer zulke forse salarissen wil gaan betalen. De argumenten staan niet tegenover elkaar – ze schuiven langs elkaar heen. Er liggen echter visies op de werking van economieën aan ten grondslag, die wel degelijk sterk van elkaar verschillen. En daar valt wel over te praten, zonder dat er direct morele oordelen worden geveld.

Continue reading

Advertisements
Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Topbeloningen in de particuliere sector

Topbeloningen in de particuliere sector

Vorige week heeft de Tweede Kamer een gesprek gehad met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de ING, de heer van der Veer, om over de voorgestelde forse verhoging van het salaris van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING, de heer Hamers, van gedachten te wisselen. over het salaris van de voorzitter van de ING. Ze hebben zelfs niet een gemeenschappelijke taal. De ene partij wijst erop dat de logica van de vrije markt inhoudt dat toptalenten weggaan als ze niet naar hun productiviteit worden beloond. De andere partij is moreel verontwaardigd dat een bank die pas nog door de overheid is gered, nu al weer zulke forse salarissen wil gaan betalen. De argumenten staan niet tegenover elkaar – ze schuiven langs elkaar heen. Er liggen echter visies op de werking van economieën aan ten grondslag, die wel degelijk sterk van elkaar verschillen. En daar valt wel over te praten, zonder dat er direct morele oordelen worden geveld.

Continue reading

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , | Leave a comment

Laat de eurozone niet over aan financiele experts

Laat de euro-zone niet over aan financiële experts

Inleiding

Onlangs heeft een groep van 14 Franse en Duitse academische economen in het kader van de Centre for Economic Policy Research (CEPR) een rapport geschreven, dat voorstellen doet om de instituties van de eurozone te verbeteren. De schrijvers zijn van mening dat de euro moet blijven, maar dat op er dit moment onvoldoende financiële stabiliteit is. Ze stellen voor dat er een koppeling komt tussen de staatsschuld en de overheidsuitgaven (1), dat het Europees Stabiliteits-Mechanisme (ESM) wordt uitgebouwd tot een Fonds, dat zelf obligaties kan uitgeven, en landen-in-problemen geld kan lenen, zij het tegen de voorwaarde dat er daadwerkelijk hervormingen worden doorgevoerd (2), landen die hervormen komen in aanmerking voor een herstructurering van hun schulden (3). Waar gesproken wordt van hervormingen, wordt bedoeld dat markten moeten worden gedereguleerd, en dat privatisering van staatsbedrijven moet worden overwogen. Het rapport stelt expliciet dat haar enige doelstelling is de financiële stabiliteit te bevorderen. Andere publieke goederen moeten door de politiek worden behartigd.

De scheiding die het rapport maakt tussen de financiële sfeer en de overige delen van de maatschappij, maakt duidelijk dat de auteurs de neoklassiek-economische analyse gebruiken (in de theorie aangeduid als ‘geld is neutraal’). “Als markten gedereguleerd zijn, zorgen wij ervoor dat de schuldenproblematiek wordt opgelost”. Met andere woorden, andere experts, zoals die van de arbeidsmarkt en de overheid hebben geen keuze; anders wordt er niet voldaan aan de voorwaarden van de financiële experts.

Continue reading

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Rachman in de FT/NRC: Gij Zult Geen Schulden Saneren

Rachman in de Financial Times en de NRC: ‘Gij Zult Geen Schulden Saneren’. [titel van mij!]

Tot mijn verbijstering schrijft de redacteur buitenland Gideon Rachman van de Financial times (FT) – overgenomen door de NRC – een stuk over de economie, dat bol staat van de inconsistenties – ik ben benieuwd of de NRC de volgende brief wil plaatsen.

In het artikel “Waarom de Duitsers gelijk hebben over de economie” beschouwt Gideon Rachman de economie als onderdeel van de ethiek. Hij haalt Smith, Marx en Hayek aan om aan te geven dat zij dat ook zo zagen. Tot aan de crisis van 2008 verdedigden vele economen de mondialisering van de economie ook in morele termen. Daarna is er een kentering gekomen, en werden de banken door de overheden gered, waarbij de top niet achter de tralies verdween. Vele Amerikanen reageerden verontwaardigd; Trump (“het systeem is onrechtvaardig”) is het gevolg. Veel Europeanen reageerden ook verontwaardigd over de zakelijke oplossingen; sterke populistische partijen zijn hiervan het gevolg. In het Griekenland-dossier bepleiten de VS en Zuid-Europa schuldsanering. Gelukkig heeft Merkel voet bij stuk gehouden, en daarmee recht gedaan aan de opvattingen van de “hardwerkende Duitsers die niets voelen voor afschrijvingen op schulden van verkwistende Grieken”. Tot zover Daniel Rachman.

Morele oordelen zijn niet hetzelfde als morele ressentimenten (term van Adam Smith). Populistische politici maken dat onderscheid niet – ze geven stem aan de ressentimenten. Ook Keynes en Sen hebben nagedacht over wat een redelijk (rationeel en moreel) oordeel is. Het blijkt dat een moreel oordeel afhangt van een rationeel (= realistisch) oordeel over het functioneren van een economie. De Duitse visie op hun economie wordt sterk beïnvloed door hun economische trauma’s uit het verleden – aldus vooraanstaande Duitse economen: “hou daar maar rekening mee”. Merkel volgt het ressentiment van de hardwerkende Duitser ten aanzien van de verkwistende Grieken. Dat is dus niet ethisch, maar populistisch in de terminologie van Rachman!

Piet Keizer, Utrecht, 29 december, 2017.

 

 

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

De rol van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde

De rol van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde

Inleiding

Bankiers, accountants en advocaten hebben een beroepsvereniging. Als er in de maatschappij groeiende onvrede bestaat over hun functioneren, is er in ieder geval een aanspreekpunt. Deze structuur werkt op dit moment niet goed, maar er is in ieder geval een plek waar mensen hun onvrede kunnen uiten, en waar de professionals collega’s kunnen ontmoeten om er gesprekken mee aan te gaan. Economen echter, worden nergens op aangesproken – hun analyses, theorieën en berekeningen staan nergens ter discussie. Als de overheid onderwijsprogramma’s in de economie laat evalueren, zijn de procedures en de keuze van mensen die zich daarmee bezighouden, intransparant. Als economen in de praktijk – CPB, CBS, DNB, FINANCIEN, SOZAWE, WRR, EZ, FNV, SER, media, banken, onderzoeksinstituten, e.d. – beweringen doen, wordt daar nooit verantwoording over afgelegd. Het beroep ‘econoom’ heeft geen stem, die in de media wordt gehoord. Alle genoemde instituten staan onder zware druk van belangengroepen, waardoor hun teksten belangrijke vertekeningen bevatten. Een beroepsvereniging, mits democratisch georganiseerd, vormt dan een welkome tegenkracht. We zullen een aantal voorbeelden geven van gebeurtenissen, waar iedere rechtgeaarde econoom zich voor schaamt. Daarna gaan we in op de vraag waar de economische wetenschap eigenlijk voor staat, en welke kenmerken van onderwijsprogramma’s nodig zijn om kwaliteit te bieden aan studenten en de maatschappij als geheel. Aan het einde worden een paar conclusies getrokken.

Continue reading

Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Lessen uit de jaren dertig (video you tube)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Helpen economen de economie om zeep?

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hoe de crisis het economische denken verandert; linkse en rechtse dogma’s ontrafeld -boek gepubliceerd door Amsterdam University Press -2017

Hoe de economische crisis het economische denken verandert: linkse en rechtse dogma’s ontrafeld boek gepubliceerd door Amsterdam University Press – 2017        Piet Keizer

 

 

 denken doe je met je gevoel

het is belangrijk om ook eens

over dat gevoel na te denken

Samenvatting

Dit boek ontrafelt de economische analyse achter het beleid van de Trojka. Hun pragmatisch liberalisme wordt kritisch besproken. Maar hetzelfde lot ondergaan de heterodox-economische analyses. Mede aan de hand van grote economen, zoals bijvoorbeeld Marx, Veblen Keynes, Hayek en Sen wordt er gekeken hoe de verschillende perspectieven de crisis zouden aanpakken, en welke hervormingen nodig zijn. Aan het eind wordt met behulp van psychologie en sociologie een multidisciplinair-economische analyse gemaakt, die nieuw licht werpt op de actuele problemen.                   

Inhoud

(1) Inleiding

(2) De mondiale crisis 2008 en de crisis in de eurozone.

(3) Het economisch-politieke denken van de Trojka

(4) De axioma’s van de dominante neoklassieke analyse

(5) Heterodoxe economie

(6) Karl Marx en de radicale economie

(7) Thorstein Veblen en de evolutionaire Institutionalisten

(8) John Maynard Keynes en het post-Keynesianisme

(9) Friedrich Hayek en de Oostenrijkse school

(10) Amartya Sen en de sociale economie

(11)Daniël Kahneman en de gedragseconomie

(12) Max Weber en de economische sociologie

(13) Een multidisciplinair-economische benadering

(14) Anglo-Saksische tekstboeken domineren de academische wereld

(15) Democratie en pluralisme in de economische wetenschap

(16) Conclusies

Appendix A Keynes versus de Klassieken

Appendix B Een empirische voorstelling van de eurozone

Literatuur

Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

MENSWETENSCHAPPEN ERNSTIG GEFRAGMENTEERD

Rethinkingscience

Menswetenschappen ernstig gefragmenteerd

Na meer dan 50 jaar studie van economie, psychologie, sociologie en filosofie heb ik de conclusie getrokken dat de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag het toppunt van ondoelmatigheid heeft bereikt. Vele typen van specialisatie zijn daardoor ontstaan zonder een expliciet geformuleerd paradigma; geen algemene analyse, alleen een vakjargon dat bestaat uit empirische begrippen. De economische wetenschap is hierin vastgelopen; de crisis 2008 en de daarop volgende politieke acties illustreren dat. De sociologie en de psychologie hebben het gat dat de economen hebben laten vallen, nooit opgevuld. De opiniepagina’s van de grote landelijke dagbladen laten zien dat elk probleem z’n eigen specialisten heeft. Deze personen analyseren het probleem waarbij de omgeving van het probleem geen rol van betekenis speelt. Hierbij worden vele belangen en waarden genegeerd, natuurlijk.

Een radicale aanpak is noodzakelijk. Het begin hiervan is gelegen in de introductie van een pluralistisch georienteerde cursus in de wetenschapsfilosofie. Op deze manier worden studenten een verzameling talen aangeboden, waarin wetenschappers met elkaar kunnen communiceren. Dit moet de universiteit aanbieden aan alle eerstejaarsstudenten (in de menswetenschappen), en wel in de eerste weken van hun studie: ”Welkom aan de universiteit – dit is wetenschap”.

Continue reading

Posted in Columns, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , , , , | Leave a comment