Het CDA heeft de sleutel van het stikstofprobleem in handen

Het CDA heeft de sleutel van het stikstofprobleem in handen

 Er wordt al heel lang niet doelmatig gepolderd in Nederland. Weinig mensen kennen de maatschappijvisie, die aan onze polderpraktijken ten grondslag ligt. Het idee is dat er tussen markt en overheidsplanning een groot maatschappelijk middenveld ligt. Het bestaat uit vele groepen, die specialistische deskundigheid hebben opgebouwd. Ieder persoon, en elke beroepsgroep heeft korte-termijn eigen belangen. Daarnaast hebben we allemaal een gezamenlijk lange-termijn belang. Met name het tweede element vergt voortdurende communicatie tussen de deelbelangen.

Continue reading
Posted in Columns | Tagged , , , | Leave a comment

Democratische religie kan de EU nieuw elan geven

Democratische religie kan de EU nieuw elan geven        Piet Keizer, 22/4/2022

 1. Inleiding

De wereldverhoudingen verschuiven. China is een totalitaire staat, en het Chinese volk toont geen tekenen van sterk verzet. De Verenigde Staten is op zijn retour, en zijn democratische structuur staat op het spel. Rusland was de laatste decennia bezig zich te herstellen van de klap in 1989 – het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Sinds een paar weken toont het zijn ambities – een nieuw Russisch Rijk, te vergelijken met de periode van de Tsaren. De Europese Landen koesteren hun natie, en hebben grote moeite te integreren. Op het gebied van ideologie, religie en cultuur zijn er grote verschillen tussen West, Oost, Noord en Zuid.

Europa wordt op drie manieren bedreigd. De totalitaire wijze waarop Rusland zijn burgers de wereldvisie van het Kremlin opdringt, is een bedreiging voor de vrije pers. Van binnen uit wordt Europa bedreigd door nationalistische stromingen, die de democratische rechtstaat ondermijnen. Een derde bedreiging is die van het moderne liberalisme, die de Europese beschaving ondermijnt. De moderne wetenschap speelt hierin een belangrijke rol.

De EU is opgericht om een aantal rechten voor alle burgers te beschermen. Nu deze op het spel staan, is het belangrijk om na te denken hoe de EU, niet alleen structureel, maar zich ook cultureel zich kan verbeteren. Het is gebleken dat vele landen lippendienst bewijzen aan hun principes. In de praktijk wordt er vaak tegen gezondigd. Er wordt dan gewezen o andere mensen, die ook de regels aan hun laars lappen. Het blijkt echter ook dat sommige mensen er veel meer last van hebben dan anderen. Mentaliteit is een variabele, die verbeterd kan worden.

Continue reading
Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , | Leave a comment

Inflatie vereist een betere analyse

Inflatie vereist een betere analyse

In het Commentaar van 8 april jl. wordt om meer waakzaamheid voor inflatie gevraagd. Om een doelmatig anti-inflatiebeleid te voeren, moet men het fenomeen goed begrijpen. Anders is het niet mogelijk om een betrouwbare empirische indicator te berekenen. Omdat inflatie samenhangt met andere belangrijke variabelen, zoals werkloosheid, moeten politici, niet centrale bankiers, vaststellen welk inflatiecijfer optimaal is.

Nu moeten we onderscheid maken tussen een stijging van de macro-prijs als gevolg van toegenomen schaarste van één of enkele belangrijke goederen enerzijds, en een proces van prijsstijgingen, waarbij zowel kapitaal als arbeid tracht inkomensverlies af te wentelen. In het eerste geval moeten alle inkomenstrekkers het nationale verlies nemen. In het tweede geval zal de overheid, al dan niet geadviseerd door overleginstituties, moeten kijken of er ruimte is voor compensatie voor loon- en uitkeringstrekkers.

Twee voorbeelden waarin er geen compensatie moet worden gegeven. Als de import van energie duurder wordt, is dat een geval van nationale verarming. Dus moeten we allemaal meedoen bij de betaling van de rekening. Als de btw stijgt, omdat de rekening van de gezondheidszorg weer is gestegen, ook dan moeten we de rekening samen betalen. Als veel inkomenstrekkers worden gecompenseerd omdat we meer en betere gezondheidszorg consumeren, dan worden de economische verhoudingen scheef getrokken. Kortom, het CBS moet proberen een betere inflatie-indicator te berekenen.

Ook voor het macro-economische beleid is het van groot belang om een goede indicator te hebben. De reden waarom centrale banken de neiging hebben om 2% prijsstijging als prijsstabiliteit te betitelen, is verouderd. Bovendien heeft het begrotingsbeleid van de eurozone in het afgelopen decennium last gehad van een inflatiefobie, terwijl er in geen velden of wegen sprake was van inflatie. De huidige ‘inflatie’ weerspiegelt meer een tijdelijke schaarste. Als de dat gaan bestrijden met renteverhogingen en schuldenvermindering, koersen we willens en wetens af op een volgende depressie.

Piet Keizer, emeritus associate professor Economic Methodology, Utrecht University School of Economics. 14-04-2022.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Naar een nieuwe overlegeconomie

Naar een nieuwe overlegeconomie  (ook gepubliceerd op Mejudice)

Inleiding

In de media wordt regelmatig een vergelijking gemaakt tussen de ontwikkeling van de inflatie en die van de cao-lonen. De voorzitter van de FNV heeft zich al uitgesproken over de wenselijkheid van algemene loonindexering. Hij noemde inflatie diefstal. In dit artikel zal ik onder meer betogen dat loonindexering ongewenst is. Om fouten uit het verleden niet te herhalen, is het belangrijk dat het Polderoverleg in ons land nu eens goed gaat functioneren. De SER heeft op het punt van loonvorming haar rol niet goed gespeeld, mede omdat ze daar de expertise niet voor heeft. Nederland bevindt zich na decennia van liberalisme op een kruispunt: welke kant gaan we de komende decennia op nu de rol van de overheid en van het maatschappelijk middenveld relevanter moet worden.

Huidige problemen

In de eerste plaats zitten we middenin de coronacrisis. Ook als de periode van de lockdowns voorbij is, zal het virus nog veel flexibiliteit van onze economie vragen. Ook de wereldeconomie zal steeds weer voor onvoorziene problemen zorgen. Kortom, onzekerheid troef. In de tweede plaats heeft de klimaatproblematiek zich zodanig gemanifesteerd, dat vele voormalige sceptici stil zijn geworden. Ten derde hebben de sociaaleconomische experts geen goede analyse voorhanden op basis waarvan ze in staat zijn de samenleving van goede strategieën te voorzien. Ten slotte zijn de statistieken met betrekking tot de economie niet adequaat, zodat deze geen plek op het ‘dashboard’ kunnen innemen.

Continue reading
Posted in Artikelen, Multidisciplinary Economics | Tagged , , , , | Leave a comment

Algemene loonindexering is onwenselijk

Algemene loonindexering is onwenselijk

De voorzitter van het FNV, Tuur Elzinga, noemde onlangs de inflatie in Nederland diefstal. Hij pleitte voor een loonindexering als compensatie. Er zijn echter argumenten, waarom dit géén goed idee is.

In de economische wetenschap wordt het begrip inflatie gedefinieerd als een stijging van de nominale waarde van een bepaald goederenpakket in een economie zonder de sectoren overheid en buitenland. Als de inkomens eenzelfde stijging vertonen, dan blijft de verdeling ervan ongewijzigd. Geldt dat niet voor de lonen, dan leidt inflatie tot stijging van de reële waarde van de kapitaalinkomens.

Deze theoretische definitie van inflatie wordt echter ook toegepast op de empirische  economie. De aanwezigheid van een grote sector buitenland houdt in dat een stijging van de importprijzen een significant effect heeft op de prijs van de goederen – en dus inflatie genereert. Het leidt tot een verarming voor alle inkomenstrekkers. Indexering van cao-lonen betekent dan ook dat de nationale verarming moet worden gedragen door andere inkomenstrekkers. Dat is ondoelmatig en unfair.

Continue reading
Posted in Columns | Tagged , , | 1 Comment

Religion versus Modernity

Religion versus Modernity

 1. Introduction

Religion appears a source of release as well as a source of revenge and violence. This essay offers a short review of the most important religions, and compares their characteristics with those of the upcoming modern society. The level of analysis is that of the world as a whole.

People need religion as a source of protection to create certainty and trust with respect to where we come from and where we are going, especially in the hereafter. Certainty and trust can affect the way humans treat each other and are using nature.

Because religion is important, it offers an excellent tool for those who like to dominate others, and exploit nature to reach high levels of prosperity and status. Especially in circles of science people have become suspicious concerning the way clerical people are so sure about the specifics of God’s Will. Scientists have increasingly removed all metaphysical elements from their knowledge. This trend is typical for a modern society. Logical and empirical knowledge suffices to build a huge system of production, making a large number of people prosperous.

However, there are increasing numbers of people with existential problems. In circles of the very poor as well as among young people with modern education. They do not experience a meaningful context, and feel isolated and desperate.

Girard (1990) made a thorough study of many religions and of western classical literature. Religions appear not successful in their attempt to reduce violence. But he blames modernity for not offering a solution to the typical human conflict at all. In the next section we discuss a series of religions, namely the primitive religions, Buddhism, Hinduism, Judaism, Islam and Christianity. In a third section we discuss modernity as an alternative. In a fourth section we show what Girard means by the typical human conflict, and how to deal with it.

In many countries we observe a growing influence of modernity. We will discuss this anti-religion view in a next section. As a reaction to modernity we will discuss the work by Buber and by Keizer. Buber is a Jewish philosopher, who has theoretically as well as practically fought for peace in the Middle East. Keizer developed an integrated paradigm for human science. Then we link the results of Girard and Buber (1937) on the one hand and Keizer (2015) on the other. In a last section we draw some conclusions.

Continue reading
Posted in Artikelen | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

We worden alweer gewaarschuwd voor inflatie

We worden alweer gewaarschuwd voor inflatie

De laatste tijd verschijnen weer regelmatig berichten in de media, waarin politici en journalisten waarschuwen voor dreigende inflatie in de eurozone, waaronder Nederland. Een aantal jaren geleden was er opeens paniek in monetaire kringen. Er dreigde negatieve inflatie, oftewel deflatie. Daar was toen alle reden voor. Deflatie is schadelijker dan matige inflatie. Nu de inflatiecijfers in mei en juni van dit jaar respectievelijk 2.0 en 1.9 % zijn, lijkt er geen reden tot alarm.

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank ziet dat anders en gebruikt de media om zijn zorgen met ons te delen. Gaat de ECB door met haar opkoopprogramma, dan zal inflatie de kop opsteken. De vraag is echter op basis van welke economische analyse hij tot dit oordeel komt. Hij heeft meerdere malen zijn enthousiasme getoond over het tekstboek monetaire economie, waaruit hij aan de universiteit van Groningen onderwezen werd.

Nu wil het geval dat ik eind jaren zeventig en begin jaren tachtig aan deze universiteit  colleges monetaire economie heb gegeven. Zijn favoriete boek bleek een aantal serieuze gebreken te vertonen. Zoals dat voor bijna alle macro-economie boeken in het Westen geldt, is er eigenlijk maar één benadering, die behandeld wordt: dat is de neoklassieke economie. Zelfs in het hoofdstuk over de post-keynesiaanse analyse wordt gewerkt met een neoklassieke analyse. Macroprijzen worden hier verondersteld star te zijn, met cyclische werkloosheid tot gevolg. En dan te weten dat Keynes zorgvuldig heeft aangetoond dat flexibele prijzen in een depressie desastreuze effecten hebben op de werkgelegenheid. Daarom pleitte hij voor stabiele macroprijzen – een belangrijk verschil met starre prijzen. Duitse ( en Nederlandse) monetaire kringen blijken ook na de langdurige depressie van de jaren ’10 geen studie te maken van Keynes – en dat blijft ons opbreken. Ik ken niemand die nu nog, in informele situaties, het bezuinigingsbeleid verdedigt. Maar de tekstboeken blijven onveranderd. De nieuwe lichtingen die op  de markt komen kunnen nu niet profiteren van lessen die we kunnen leren van onze fouten. Pluralisme is nog steeds taboe.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Girard en Goudzwaard over de toekomst van de mens

                                                                                                      Piet Keizer

                                                                                                      Gieten, 09 – 08 – 2021

Girard en Goudzwaard over de toekomst van de mens

Inleiding

De geschiedenis laat zien dat onze maatschappij onder invloed staat van positieve en van negatieve krachten. De positieve krachten werken in de richting van meer welvaart voor iedereen, waarbij de natuur zich positief ontwikkelt onder invloed van menselijk ingrijpen. Er zijn echter ook negatieve krachten. Mensen zijn angstig en beschermen zichzelf ten koste van anderen. Zijn ze succesvol, dan willen ze domineren, waardoor onderdrukking en geweld tot veel onrechtvaardigheid leidt. Een groot deel van de geschiedenis laat tal van cyclische bewegingen zien – meer geweld en onderdrukking wordt afgewisseld door meer voorspoed en vrede voor meer mensen.

In de tweede helft van de 20e eeuw zien we een kentering. In grote delen van de wereld zien we een toename van de welvaart, en onderwijs en gezondheidszorg hebben veel meer mensen bereikt. Er zijn statistieken, die een afname van oorlogsgeweld laten zien. Algemeen wordt aangenomen dat globalisering en digitalisering verantwoordelijk worden gehouden voor deze vooruitgang. De afgelopen twee decennia echter, lijkt er een kentering in het beeld. De aanval op de Twin Towers (2001), de kredietcrisis (2008) en de daarop volgende economische depressie (2008-2018) hebben grote economische, sociale en psychische gevolgen gehad. Toen de eurozone besloot de depressie te bestrijden met grootschalige bezuinigingen op de overheidsuitgaven – hetgeen voorspelbaar negatieve effecten had – was het hek van de dam. Sterke dalingen in inkomen en werkgelegenheid zetten de sociale verhoudingen in vele landen op scherp. Onzekerheid bevordert vreemdelingenhaat, en radicaliseert de politieke verhoudingen. Groeiende milieuproblemen worden door velen minder serieus genomen dan zou moeten. Eerst de korte-termijn eigenbelangen; later zien we wel verder, alsof de lange termijn niet ook nu begint. De illegale drugshandel verbreidt zich ook in Europa: veel jongeren hebben behoefte aan drugs, en vinden in de drugshandel een gemakkelijke manier om aan geld en status te komen. Het geweld in de steden neemt toe. In Nederland eist de tolerante opvoedingsstijl van de afgelopen zes decennia haar tol.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Harari III, Een geweldig boek, toch?

Harari III, een geweldig boek, toch?                                       

Motto

Moderne mensen hebben eerst God dood verklaard. Daarna hebben zij zichzelf irrelevant gemaakt. Ik stel voor om onze taak weer op te vatten.

 1. Inleiding

Na zijn eerste boek over ons verleden, en een tweede boek over de toekomstige technologische ontwikkelingen, heeft hij een derde boek geschreven. Hierin stelt hij de vraag, welke gevolgen we kunnen verwachten in de 21ste  eeuw. Wat moeten we NU doen om daar nog enige invloed op te kunnen hebben. Zijn hoofdstelling is dat we door de ontwikkelingen op informatie- en biochemisch technologisch gebied de controle over ons zelf verliezen. Tot nu toe hebben we machines gebouwd, die voor ons een hulpmiddel waren in onze poging om vrede en voorspoed te bewerkstelligen. Maar de technologie begint steeds meer ons lichaam en onze geest binnen te dringen. Op deze wijze dreigen we zelf aangepast te worden aan de algoritmisch bestuurde apparaten. Genetische modificatie, chips in de hersenen en in andere delen van het lichaam, permanente bewaking van voedings- en bewegingsgewoonten, en onderwijsprogramma’s, die werknemers opleveren, die zonder problemen zich altijd weten aan te passen aan de vereisten van de tijd.

We zullen in de volgende sectie ingaan op de vraag hoe het vroeger was. Sectie drie gaat over de tegenwoordige tijd. We zullen de ontwikkeling typeren in termen van het aloude geest-lichaam probleem. In sectie vier gaan we in op het karakter van wetenschap, die pretendeert de duale te zijn van geloof. In het volgende deel gaan we in op de ideeën van Harari met betrekking tot de mogelijkheden om ons mens-zijn te beschermen. Daarna ga ik in op mijn eigen zienswijze. We sluiten af met een paar conclusies.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

BEHAVIOURAL ECONOMICS, A METHODOLOGICAL ACCOUNT

Behavioural Economics, A Methodological Account

 1. Introduction

Behavioural economics is a combination of behavioural and cognitive psychology on the one hand, and empirical economics on the other. Both strands are weak in theory and strong in empirics. Therefore in combination they have aggravated each other’s weakness, namely lack of the solid theoretical foundation. A last few decades there is a growing influence of neuroscience, offering an explanation of the results of the many experimental results. Neuroscience also lacks a solid theoretical foundation. A particular event cannot be explained by just showing which locality in the brains is at work.

When going back to earlier phases in the development of economics and psychology, we see that both orthodox economics as well as psychological analysis were based on a theoretical foundation. Cancelling these foundations has made the situation worse. Just working on an improvement of them is a better response. In this essay, I will sketch the methodological aspects of both sciences, and show that we need to integrate the economic and the psychic man, and combine the result with a construction of social man. Then this three-dimensional man must be placed in a truly heterodox environment. In this world complexity, very imperfect information and uncertainty rule. Moreover, the different stages in the evolution of our reality show the history of the different motivations, that are the economic, the psychic and the social motivation of man. Then the analysis will be ripe for empirical testing. In the next section we will discuss methodological economics.

 • Methodological economics

Economics as a science starts with Classical Political Economy. It is focused on an explanation of Western economic development in the 18th and 19th century. Although the various authors use different methodologies, they all try to explain the economy, being a subsystem of society. In the end of the 19th century there is growing criticism: it is not science as we know from physics. This critique stimulated economists to search for economic principles, more than explaining the statistics of the economy. The formulation of the principles led to an economics, that must be interpreted as an aspect-system, not a subsystem. Orthodox economics offered us the two laws of Gossen, the law of comparative advantage, the general equilibrium model of Walras, and the optimality principle of Pareto. Because the subsystem economy is not only driven by the economic motive, the principle cannot satisfactorily explain what happens in the actual economy. Social and psychic motives also play a role. In other words, all the results of orthodox economics hold under the ceteris paribus clause.

Neoclassical economists, however, assume that in a competitive market economy the effects of the social and psychic motive are negligible. So, we can use the orthodox-economic  results when explaining a competitive market economy. Heterodox economists in contrast, reject this methodological strategy. They start with a completely different ontology: the world in which man is operating is characterized by its openness, its being an organism, and the independent role of macro-level developments rather than being just an aggregate of micro-economic events, is stressed.

Unfortunately, economists do not debate these issues deeply. Neoclassical economics dominates the scene. Academic education fails to present students a fair account of what is on offer in the world of economics. It makes is almost impossible to search for cooperation with other disciplines, such as psychology and sociology. In the next section we discuss methodological psychology.

 • Methodological psychology

The book by James (1890) is considered as the start of psychology as an independent science. It was a fission of medicine, and perception was the keyword. He saw introspection and, empirical observation as the two primary sources of knowledge. So far medicine did not play serious attention to the mind; it was just the body. But the first psychologists, such as Freud, Jung and Adler developed psychic analysis. They did not aim at the development of a psychic aspect-system like orthodox economists did, but paid also attention to  physiological and social factors. Economic factors were absent, and their therapies were payable for the rich class only.

After WWII psychology modernized, and behaviourism, in combination with cognitive psychology became paramount. Behaviourists considered the mind a black box. Cognitivists saw the mind as a box, filled with information. Good education could prevent serious psychic problems, whatever they might mean. During the sixties and seventies some radical approaches came up, such as the humanist approach. The humanists saw the content of the psyche as primarily determined by societal culture, and the way parents brought their children up. They offered therapies to liberate the self of a person from societal pressures. During the eighties and later the biological approach regained ground, especially through neuroscience. The body, and specifically the brain, is the main determinant of behaviour, not external impulses.

 • The Emergence of Behavioural Economics 

During the second half of the 20th century empirically orientated business economists began to cooperate with behavioural and cognitive psychologists. Simon’s article in the American Economic Review, Theories of Decision-Making in Economics and Behavioural Science (1957) can be seen as the beginning. Neoclassical economists were changing their assumption of perfect information into that of imperfect information. Cognitive psychologists asked them how decision-makers could determine when they have gathered an optimal amount of information. No one can ever know the value of the extra-marginal unit of information. So, optimalization is impossible. Behaviour is just satisficing rather than maximizing. The choices are subjective and influenced by economic, social and psychic factors. Independence of economics as a science is a bad thing – isolated abstraction, thereby focusing on one aspect of reality only, is a bad strategy. People behave boundedly rational, not perfectly rational.  It opened the door for multidisciplinary research, mostly through experiments. As already said, experimental research without having formulated a solid theoretical foundation about the nature of the behaving subject and his situation, leads to nothing. In a heterodox situation, a simple economic optimization is impossible. People must develop institutions about how to select and organize information. Methodology is the discipline par excellence, to clarify how to build effective frames of information, in which significant information is well-organized, and irrelevant information is left out.

 • The Organization of Knowledge

The history of methodology is characterized by a number of debates. The most important were the discussions about:

 • materiality versus ideality. The discussions were about ontology, which is the question what really does exist. It must give content to the question of the nature of a subject and his context. Orthodox economics assumes an economic world: economic man surrounded by a world characterized by scarcity. Heterodox economics considers the nature of its subject as endogenous, and dependent on the context. Materialism says that subject and context are just material. Idealism says that the two are basically mental, and concrete life is an expression of particular ideas, like freedom, democracy, or dictatorship.
 • Induction versus deduction. Induction runs as follows: in The Netherlands in the year 2020 we observe a larger harvest of apples, followed in time by a decrease in the price of apples. For Germany in the same year we observe the same time sequence. Also for France and Spain we note this sequence. Induction: from these observations we conclude that this correlation holds in general. Deduction means the following. Suppose we use the economic man, living in an economic world as our ontology. We logically deduct from it a supply and demand analysis from it. We assume that markets are characterised by perfect competition. Now we deduct from it the theory that says that, ceteris paribus, the price of a currency will rise, as soon as there is an excess demand on that market.
 • Observation versus induction. In the two examples that illustrate induction and deduction respectively, prices and quantities of goods are empirically observed. But the idea of economic man and economic world are not observed, but is the result of internal observation or introspection. The idea of economic man is that our behaviour is motivated by the economic motive only. The economic motive means that we  are always inclined to maximise our utility we derive from consuming goods over a particular period of time. Motives are not material, and cannot be observed empirically. It is something mental, and we understand mental concepts, because of the idea behind it. The ideas behind theoretical concepts have the potential to trigger positive and negative feelings. In other words, ideas set motion.
 • Closed versus open systems. Closed systems are determined systems. The behaviour of a closed system is determined by a particular mechanism. Of course there are influences from outside the system. But these are external factors, which are not triggered by our closed system. If we build a closed system of the Dutch economy, developments in the volume of global trade affect the Dutch economy, but not the other way around. The model consists of a series of relationships between variables. In a closed system the coefficients of these relationships ware not affected by external developments. Open systems are organic rather than mechanic, and the coefficients of the relationships of the model are not fixed. Imagine that German wages go up more than was expected, it might affect the wages in other euro-zone economies positively. This might affect the effective demand for consumption goods in the eurozone positively. When analysing the Dutch economy as a closed system, there is no clear mechanism, that is describing its development. In uncertain times countries do best to adjust a little to dominant cycles and trends[1].
 • Aspect-systems versus subsystems. Imagine a whole system, consisting of many elements and many relationships between these elements. Then we can distinguish between a series of aspect-systems of the whole system. This partial system has the same elements as the whole system, but present relationships, which represent just one aspect of the whole system. The orthodox forms of economics, sociology and psychology are aspect-systems. They isolate the economic, the social and the psychic motivation respectively from the other motivations. Orthodox economics is isolated from everything that is typical for sociology and psychology. The same holds for the other two aspect-systems. All relationships in an orthodox-economic model are expressing actions of economic man, who ignores his social and his psychic motivations. Status, fairness, but also uncertainty (= not-risk), irrationality, will-power are not part of the ontology of the economic model. The whole system can also be divided in a series of subsystems. If the Faculty of Economics offers industrial economics, agrarian economics and public economics, these courses are about subsystems of the whole system ‘economics’. They select a number of elements, but the relationships have the same nature – economic nature, for instance.  
 • Static/dynamic analyses and historical-evolutionary analyses. In static analyses there is no time. A more sophisticated variant introduces time lags between cause and response, making it to a dynamic analysis. But the coefficients in the relationships do not change under the influence of important historical events. In human sciences coefficients do not only express characteristics of human nature. Quite often they reflect particular institutions, and differ across countries and different periods of time
 • Micro- versus macro approaches. A typical micro model explains behaviour by formulating a paradigm about the behaviour of the smallest unit: an subatomic particle in physics, a molecule in chemistry, a cell in biology, an individual person in economics, a small group in sociology, and a psychic element in psychology. Explanation of behaviour on a higher level of analysis can be found by aggregating the results for the smallest unit. In orthodox economics – a typical micro approach – economic theory is about an individual subject, mostly persons. For an economy as a whole Walras formulated his General Equilibrium Theory of a free market economy. For sociologists society as a whole is the macro level. For psychology it is the individual person, sometimes living in a group or embedded in a body, which is the macro-level. Now and then psychology is applied to society as a whole: people are depressed, for instance; the Eastern part of Germany is often interpreted as psychically depressed. Also many African countries, being the scene of very serious conflicts over a long time, are psychically ill. Israel and Palestine make the same impression. Macro approaches, however, start with an explanation of the behaviour of the whole of an economy, or society, or person. Marx and Keynes are illustrative for heterodox economics in this respect. According to Keynes an economy as a whole can become (economically depressed. Economic activities on more specific levels of analysis are negatively affected. Some sectors and some groups of people are affected differently. This inequality can arouse social conflict, leading to strikes and riots in the streets. Now man is not just economic, but definitely also social. Long enduring economic depressions can make many people psychically depressed. So, developments on the micro level of analysis are explained by developments on the macro level.
 • Quality versus quantity. Orthodox economics is qualitative. It is an aspect-system, not a subsystem. Neoclassical economics takes the economic orthodoxy as its theoretical foundation for empirical research. Then orthodox statisticians take the concepts consumption, investment, unemployment, inflation, recession, profit, income and production and develop empirical indicators. Empirical researchers take these indicators for granted, and calculate numbers. This is a big step: from quality to quantity. Under the pressure from the government statisticians has made decisions, such as: families do not invest, governments do not invest, they just consume. A recession is not based on a theoretical concept, but on an empirical definition. In this case there is no criticism possible – it is a definition! Many goods cannot be measured, and do not count. Destruction of capital goods do not count as a negative investment. When people consume more health care services, costs are presented as costs, not prices, and not increase in utilities. The same with education: the total costs were rising, so the government cut expenditures. It led to higher rentability, ceteris paribus the number and quality of the educational services. Of course, the quality of the services did not stay the same. Econometricians say that economics is a quantitative science – this is a serious ontological mistake. Quality and quantity are related to each other. Only is we can establish the quality of a good, we can quantify how many of these goods are produced or consumed. An elstar apple is not the same as a jona gold apple– their prices cannot be compared. Their market prices are not necessarily a correct expression of their scarcity. So, be careful when interpreting calculated quantities.
 • The logical structure of knowledge

In the period after WWII the most prestigious philosopher/physicist was Karl Popper. The empirically orientated scientists saw him as their hero. But also the heterodox and qualitatively orientated people could accept him. How come? He considered falsification of (empirical) hypotheses as the core activity of science – not verification, as promoted by empiricists. But falsification can only take place if an empirical hypothesis is derived from a theory, which is derived from an analysis, which is derived from a paradigm. Lakatos took this view as the starting point of his hard-core versus protective belt approach. Kuhn, who was a scientific historian, saw a long-term trend in science. During a particular period one paradigm dominates the scene. Most scientists are doing normal science; that is the improvement of the specification of theory and hypothesis. But if the normal science do not show progression and must admit that they have no answer to many anomalies, competitive paradigms might enter the arena, and try to improve their results, in comparison with the established paradigm.

Even today this trio – Popper, Lakatos and Kuhn – are paramount in the methodological discourse. Some people work on the improvement of the specification of the empirical hypothesis, others search for better empirical indicators of theoretical concepts, and there are people, who has lost faith concerning the relevance of the paradigm in power. They work on a new paradigm, which could mean a revolution in particular disciplines.

Taken together we can distinguish between four stages in knowledge development:

 •  Paradigm construction. It is about the nature of the subject, who behaves. For instance, economic man in economics, social man in sociology, and the psychic man in psychology. It also formulates the nature of the environment of the subject. In orthodox economics it is the static/dynamic and mechanical world of the free economy. The system, describing this world, is closed, and more general parts of the system are just aggregates of smaller systems. The mechanical and closed system can be described by mathematical methods. In the same way we can construct a social and a psychic world[2]. Heterodox approaches are based on an organic, historical/institutional and open system. A heterodox system is based on a typification of the situation in general. Analysis are made on different levels: macro-, meso- and micro-level. On the individual level ‘man’ appears to have a nature (economic, social, psychic), which depends on ‘the’. In some contexts man becomes more pro-social and rational; in other situations man is more anti-social and irrational.
 •  An analysis is made on the basis on the paradigm chosen. In economics, a distinction is made between buyers and sellers, between agrarian and industrial markets, etc. In orthodox economics the question whether markets and market economies are stable systems is key. The answer is: when micro-prices are flexible, the system as a whole is stable. In the heterodox world the market price mechanism is only one of the important ‘mechanisms’. Moreover, the rationality and sociality of people are not constants, but important variables. Also governments are relevant in keeping society fair and efficient. In Keizer (2015) many heterodox approaches are discussed from a methodological point of view – also the sociological and psychological views.
 • The analysis makes it possible to formulate a very large number of theoretical propositions, altogether presenting a theoretical framework. A typical economic theory says: in case of excess demand on a particular market, the price tends to go up. A typical sociological theory says: if two groups consider each other as a rival, increasing strength of rival A will lead to a stronger solidarity between members of group B. A typical psychological theory says: members of weak groups are more desperate and militant than members of strong groups.
 • If the theory is a serious attempt to explain the empirical world, the theoretical concepts require an empirical indicator. If a theory talks about unemployment, for instance, economic statisticians must search for ways to measure unemployment. If a person visits a psycho-therapist, and she diagnosed the client as being depressive, she must know, which signals indicate ‘depression’. If a sociologist tries to empirically test his discrimination theory, saying that in today’s Belgium a large number of women are discriminated, he must have empirical indicators of ‘discrimination’.

If an empirical test fails, the researcher has a whole series of opportunities to improve his theory. May be the empirical data are incorrect (1), may be the data are not an indication of the theoretical phenomenon (2), the theory is not a perfectly logical implication of the analysis (3), the analysis is not a perfectly logical implication of the paradigm (4), and last but not least the paradigm is badly formulated (5). Hardly any scientist is prepared to ask himself this last question. A paradigm has the characteristic of an axiom: it is obvious, evident, no doubt about it.  In physics the principal subject is the sub-atomic world. In chemistry it is the molecule. In orthodox economics and sociology it is the individual person, who is of an economic and of a social nature, respectively. In heterodox economics and sociology it is economy and society, respectively. In orthodox psychology it is the structure of the self, and in heterodox psychology it is the individual person, in the context of his body and his social environment. In the next section we discuss the essential methodological characteristics of sociology.

 • The Methodology of Sociology

We have seen that there are three primary motivations, namely the economic, the psychic and the social motivation. The first concerns the relationship between a human and his natural environment. The second is about the relationship of a human with his self. The third refers to the relationship between humans. Our reality is complex, and analyses and models are necessarily complex too. To start simply, the orthodox strategies focus on one aspect of behaviour, and build an aspect-system. The heterodox strategies, however, assume that complexity makes people uncertain, which cannot be mitigated by gathering much information. Complex models are replaced by simpler models, based on simple rules of thumb, or traditional rules. Tradition is seen as a source of wisdom. Many generations have developed many techniques to tackle problems, why should we know better? Other strategies are the set-up of Big Data systems. Advanced computer technology can use these data to find out which correlations are promising. Artificial intelligence is able to build computers or even robots, with software, which can take our important decisions: empirical correlations, combined with a number of moral rules can lead us to a highly efficient and fair society.

In the history of sociology we see radical and conservative perspectives. Famous Classical Sociologists are Marx, Durkheim, Weber and Parsons, each with their own mix of paradigmatic elements. Marx considers social conflict as an essential conditions for progress. Durkheim, however, considers compromises and mutual understanding as necessary elements in a society that flourishes. Weber discovers that history shows increasing rationality, although value-rationality is increasingly replaced by instrumental rationality. Parsons, like Weber an economist, started with a functionalist about macro-systems. Then he went on with the construction of meso- and microsystems and systems on a personal level. Then he moved from the construction of subsystems to that of aspect-systems. For systems to survive, holds that every primary aspect must meet particular standards. The economic aspect is about the minimum amount of scarce resources, that is necessary to survive, the social aspect is about the necessary minimum of integration and cohesion, the psychic aspect is about the degree a system has clear-cut goals. If the psyche is out-of-balance a person has difficulty to establish what he truly wants to achieve. At last Parsons distinguishes a political aspect, which is related to the degree of control of the system.  When Parsons brought the different systems together, he had showed the interrelationship between the behaviour of micro-, meso- and macro-systems – an achievement economists never reached (Parsons, 1937, 1951, 1978).

A very good example of heterodox sociology is Lindenberg (2015a, 2015b, 2015c). He links his evolutionary sociology with social psychology and neuroscience. In earlier work he was more orthodox, and linked rationality with morality, on a rational social choice foundation. Later he turned to the evolutionary approach. Through time people have learned to elaborately think about their relationships, and become aware of their goals. Dependent on the situation they are more hedonic, or focused on gain. Because we all grow up in a family setting, we are social beings sensitive to group norms. The beauty of his approach is that goals – he does not speak of motives! – are dependent of the social situation. Solidarity is weak in case of a hedonic or gain-driven culture. Moreover, self-regulation operates as a complement as well as a substitute for social control. A problem with his heterodox approach is the lack of a set of behavioural restrictions. Orthodoxy stresses scarcity, irrationality, morality as major constraints. It makes sense to find out how these restrictions play a role in an evolutionary and historical approach.

 • The paradigm of behavioural economics 

Lakatos (1970) makes a distinction between hard core and protective belt. The hard core consists of the paradigm, which is a description of the nature of the subject and his environment. Every research programme is characterized by this core. It is his essence, and will not be changed during the research. On the basis of this hard core many assumptions are made, analyses are built upon it, and theories are derived from it. If the hard core is meant to be realistic, empirical hypotheses can be formulated. These steps are called the protective belt – it should protect the hard core from falsification. If the empirical results are bad, the paradigm cannot be blamed; only the protective belt.

Behavioural and cognitive psychologists began to collaborate with economists, who heavily criticized neoclassical economics. Simon (1957) criticized in particular the idea of ‘an optimal amount of information’. As we discussed already, neoclassical economists applied the orthodox-economic laws of Gossen, saying that in a search for information the marginal benefits will decrease over time, while the marginal costs will increase. When they become equal, we have reached the optimal amount of information. Psychologists reacted as follows. Subjects do not operate in a typical orthodox-economic world environment. The real world is not determined or stochastic, but open. It is not mechanical, but organic, and subjects are uncertain rather than that they can calculate risks. When deciding to stop gathering information, they apply institutions, like rules of thumb or habits. It gives them feelings of satisfaction: “this is the way we do it”. This heterodox ontology leads to realistic estimations of behaviour rather than to a set of abstract assumptions, which are part of a large quantitative model. When their model is quantified and tested, and the results fit a number of statistical criteria, they accept the model as realistic – even if many assumptions, part of the model, are unrealistic. They do ‘as if’ they are correct.

As already said, the whole of assumptions fulfil the role of ‘protective belt’. Neoclassicals claim to have verified that subjects are economic, rational utility maximisers, living in a stochastic world.  According to Lakatos it is not practical to change this paradigm in case of falsification of the model. There are many assumptions that can be more realistic. It makes the model necessarily more complicated. However, I would plea for making the model, including the paradigm, more realistic. Science is too important to accept non-sense correlations. Paradigms should not be reduced to dogma’s. They are unavoidably subjective. Scientists must get used to the idea that humans can never produce perfectly objective knowledge. It means that a group of scientists, which dominates the scene, should never ignore or even exorcise critics. Science in the hands of powerful people will definitely be abused.  

Unfortunately, behavioural economists do not like philosophy and analysis; they believe in the hard core of the behaviourist methodology. Introspection is an unreliable epistemology. They only assume that subjects react on incentives from the outside. Their responses must be correlated to the incentives. In this way they produce empirical laws. In the behaviourist research practice we see that this methodology fails time and again. Keizer (2015) gives many examples of it. Just as matter of illustration we mention an example from Ariely (2009, 2012). He draws the conclusion from experiments that women who complaint about lower wages compared to men doing the same work, are irrational. Ariely does not define and analyse the concept (ir)rationality, and ignores the social aspect completely. My conclusion is that because of a bad ontology and epistemology, bad conclusions are drawn.

This example is typical for behavioural economics as we know it. In Keizer (2015) many sociological and psychological approaches are discussed. In the end it leads me to give the following advice to behavioural economists:

Define the concepts economic, social, psychic, rational, moral and logical carefully. Notice that orthodox economics is based on the ontology of economic, rational, non-social man, living in a world inhabited by many other economic men. Orthodox sociology is based on the ontology of social, rational man, living in a world inhabited by many other social men. They are all member of a series of groups, and every group is united by a common culture. Orthodox psychology, in contrast, is about psychic, irrational and non-social man living in a world inhabited by many other psychic men.

When we construct a heterodox research programme on human behaviour, we should first integrate the three men: economic, social and psychic man. Then we place this integrated man in a typical heterodox context. This world is not mechanic, but organic; not closed but open; not static/dynamic, but historical/evolutionary. Some analyses will start with a very small unit of behaviour: individualism. Others will begin with a whole of units: holism. Orthodoxy tends to start with a very simple picture of man and his world. Heterodoxy tends to start with a simple picture of the whole of man and his world. Both tend to make the explanation -step-by-step – more complex.

We plea for a pluralist view on paradigms. It means that also the content of the paradigm should be part of the evolution from simple to complex. Keizer (2015) offers an integrated man, operating in a simple world, inhabited by many other integrated men. This development is just in its beginning, but show promising thought experiments. In the next section we will discuss why there is barely any progress in the change in ‘man’’, while an increasing number of scientists are open to more heterodox environments.

 • Modernization of knowledge

When describing human history we can use the distinction between pre-modern, modern and postmodern. In the Western world the modern period began in Italy during the 14th century. Scientists began to refute religion as a reliable source of knowledge – not the church but the university! In premodern times, however, behaviour was heavily influenced by the religious tradition. Some plants and animals were declared sacred, priests were dictating many rituals, and simple production methods, such as hunting animals and gathering edible plants offered people the resources needed for their survival. Regularly gods were beseeched by offering valuable goods, sometimes even children. Modernity means: people cannot become rich by praying, but by working hard and search for productive innovations. ‘We have to do it ourselves’. So, the world view changed gradually. Science changed: less introspection and more empirical research, less philosophy and more materialism. We see these trends in economics: from a dominant orthodox economics, based on economic man to econometrics, which is barely based on a theoretical foundation. No introspection anymore; just the research for empirical laws. We see these trends also in psychology. About hundred years ago psychic analysis flourished. Nowadays behaviourism and cognitive science rule the discipline. Psychology books, used by educational scientists, are about cognition; there is no place for emotion[3].

It is this modern view that channels scientists’ thoughts. Texts can be logical or illogical. But emotions are uncontrollable, and make the world unreliable. By following modern education, and develop technologies, which control our processes, the world would become a better place.

Large sums of money are spent on neuroscientific research. Behaviour is linked to brain processes. Pills must restore malfunctioning of the brain. Psychiatry is meant to treat serious mental diseases, and psycho-therapists are dealing with fashionable complaints of modern people. In earlier times religion and the wisdom of the ordinary people was sufficient. Nowadays there is ample room for evolutionary processes: those cannot breathe in a modern world have a  disadvantage in comparison with the typical modern man.

Orthodox psychology, as formulated in Keizer (2015) is an essential part of a heterodox analysis of integrated man. In this approach the mind is considered as an aspect-system. The other aspect of a personal system is the body. During thousands of years there is an ongoing debate about the mind-body problem. Famous scientists, who contributed to that discourse are Aristotle, Descartes, Locke, Hume, Russells, Eddington, Chalmers, Tononi and many more (see Dainton, 2014). Descartes has become known as a dualist (mental and physical world are separated)[4].  Hume, Russells and Damasio are well-known monists. At the moment monism rules the scene. Neuroscience offers the leading programme: “we are our brain”, which is a clear ontological choice. The mind does not exist; we are just conscious of the material world around us. In scientific models we can reduce our explanations to the body: physical problems have physical causes. When we feel pain it is a signal that there is something physically wrong. Psycho-therapy is meant to focus the attention of people on the material problems, and suggest that food, sleep, sports, and education is the best medicine. Previous solutions, such as bible reading and praying, or ‘deep analysis, while laying down on a sofa’ are wastes of time.

 1. Postmodern knowledge    

Postmodern critique to modernity: “there is no such thing as a Grand Narrative, there are just many subjective knowledges”. The modern idea of an objective system of empirical knowledge, making the world to a predictable and controllable whole, is flawed. It is a construction of human subjects about interpreted ‘objects’. There is no ‘end of history’. History is an ongoing conflict between persons and groups, and they will never reach a consensus about what is true, at the most compromises between some groups.

We cannot cancel the inner world of persons from our views and models. That world is the core of human science, and different paradigms can be constructed to model that core. Introspection and inner communication (self-reflection) are the epistemological tools. An ongoing discourse between persons, who trust each other, can lead to a common view on psychic problems. Small groups can offer help to their members in the formulation of personal strategies. Where-ever they live and work, they can profit from their self-knowledge, and self-respect: they have become open-minded and empathetic. In other words, they function as beacons in rough times.

When the analysis is restricted to the material world, we cannot talk about richness and fairness. Some people do never become wealthy enough – they do not see themselves as rich. The same with social recognition – it’s an idea and a feeling;  as long as there are other people higher in the ranking, some people are unhappy about that. If they reach the top, they are afraid of loosing that position. In other words, Needs and their satisfaction – core economic and social concepts – are mental issues. It makes mental analysis to a necessary complement of the physiological analysis.

 1. A pluralist approach

Knowledge appears a subjective human construction. It holds for all sciences, but for human sciences in particular. All subjects can construct their own narrative, persons as well organisations. The mind, the economy and society are the locations, where people meet themselves, other people, and their natural environment. Analyses and theories can be developed about human behaviour. That we built  a Babel Tower was a mistake. The reason why that project failed, is the same as why the current modern dream will fail. China might be the most modern-progressive example. Humanity in the form of systems of production for all who obey the Communist Party. Humans as more or less productive machines. They are not allowed to express their own views and preferences. Protests are not interpreted as a signal that things go wrong. Lower-ranked people are not allowed to criticise practises. The country is on his way to the ‘Big Brother is watching you’ situation.

The opposite of the modern idea of control is the pluralist idea of democracy. It means that every person counts; every person is free and responsible for ‘the situation’ within reasonable constraints. During the last few centuries much literature has been published about the meaning of the concepts just mentioned: democracy, freedom, responsibility, reason, meaning, concept. Citizens must be equipped with knowledge, and skills to bear responsibility. The modern trend of excluding the mind from the framework of research is very much in contradiction with the democratic values, as professed with the mouth. Universities must begin with a Great Transformation of the knowledge structure they offer. All disciplines must be based on duality with respect to the relationship between the material and the immaterial aspect. Both monism and dualism are out-of-date. The close interaction between the two aspects of our reality must be recognized in the paradigms.

In the second place, systems analysis as a discipline offers the distinction between aspect-system and subsystem as the most basic distinction. In modern research the aspect-system has disappeared. To be short, every system can be characterised by a series of aspect-systems, and by a series of subsystems. By ignoring the difference between these two types of systems, serious mistakes make scientific work useless. A whole system has several aspect-systems, of which the elements are the same as in the whole system, but the relationships are just one aspect of the relationship in the whole system. Take the whole system ‘economy’, and derive from it the economic aspect-system. Then we have abstracted from the other two primary aspects of the relationships in the economy, that are the social and the psychic aspect-system. Orthodox economics is the economic aspect-system of the economy as the whole system. Typical social variables, such as rivalry and solidarity, do not play a role; its focus is on cooperation and competition. The psychological variables, such as mentality and the degree of rationality, are abstracted. There is just one mentality, that is the maximisation of utility by consuming goods. From a social aspect we can interpret the consumption of goods as an attempt to show one’s social status.

When reading textbooks physics we see that the concept of materiality is relatively narrow. Physical laws are about the material aspect, while abstracting from their context. Some physicists broaden their definition of materiality (= physical world) by accepting (electrical) charge and magnetic field as physical. But if a magnetic field is material, why not positive and negative social relationships and – inside the mind – the ongoing inner communication between the various elements? Sexual behaviour ia generally accepted as ‘materialistic’, but attractiveness is subjective and immaterial. What is the cause and what is the consequence: behaviour leads to feelings of attractiveness, or the other way around?

In the third place, many subsystems, such as business administration, public administration, political science and anthropology, are interpreted as applied sciences. But what do they apply? What is their theoretical foundation? Did they formulate a paradigm, derived from it an analysis? A year ago the Nobel Prize for Economics was given to two authors, who had published widely in the field of poverty economics. But all their experiments were done without any theoretical foundation, and their conclusion with respect to education was not based on any source – only the result of some conversations with people in the field (Banerjee, Duflo, 2011).  

Partial analysis holds true under the ceteris paribus clause, and cannot be used as a foundation for empirical research. As long as we do not have a complex and integrated analysis, we must develop many different partial analyses, and compare the different results from the various perspectives. At the moment the organisation of science looks like a conservative-corporatist structure. In every discipline there is a small group, which establishes the rules of the game. Those who accept the rules, compete with each other for the prestigious positions. Mainstream economics is ruled by the idea of empirical research. Its quality is determined by the quality of the quantitative methods used. Fundamental critique is very unwelcome. Critics are treated like whistle-blowers, who bring messages with inconvenient truths. If the whistle-blowers persevere, they are exorcised like scape-goates, who are sent to the desert, where they will soon die.  

The Great Transformation begins with a radical change in the way research budgets are distributed, and the way full-professorships are formulated. Diversity must be the rule. Fundamental critique must be promoted. Meanwhile educational programmes must be multi-disciplinary rather than a set of zero-disciplinary empirical studies. PhD-students should not be attracted by full professors with their projects. Good students develop their own projects and apply to the professor of their choice. Scientific staff: who has the courage to start this innovative approach?

 1. Conclusions

 Behavioural economics started as a combination of behavioural/cognitive psychology and empirically orientated economics. Both were weak in theory and strong in the empirical stage. Later, neuroscience began to play a role. But also this discipline is weak in theory: there is no mind, no social and no economic context. As we have seen orthodox economics is not meant to offer a theoretical foundation for empirical research. It is about an aspect- rather than a subsystem. It is just about economic man. It means that behavioural economics needs a realistic man as theoretical foundation. Keizer (2015) offers an extensive discussion of a series of psychological perspectives. It is the function of psychology in the whole of human sciences, to deliver a logic of the psyche. The same holds for sociology. After a thorough discussion of many sociological approaches the conclusion is: we need a social logic. Keizer constructs a psychic aspect-system, where a person is maximising his self-respect, under the constraint of will-power. The social aspect-system is about social man. He is maximising his status, derived from his group memberships, under the constraint of morality. If we integrate the three types of man, and we construct an environment on the basis of the integrated aspects, we get an integrated orthodox world. It is determined, and allocation and distribution are ruled by a couple of mechanisms. The world, based on a constant motivation of economic, social and psychic nature, is focussed on wealth, status and self-respect. This orthodox world must – step-by-step – be transformed into an open and undetermined organism, based on a statement about the relevant macro-situation. It might be a balanced situation or characterised by economic depression, severe ethnic and religious conflicts, and many psychically depressed people. Heterodoxy is characterised by a historical and institutional view rather than a static/dynamic approach. The micro-situations are strongly affected by the macro-situation. The motivation structure shows three primary motivations, and a series of derived motivations. Keizer (2015) gives a series of examples; a source of inspiration was the work by the economist Parsons (1937, 1951, 1978).

The last few decades we see some flexibility in the paradigm concerning the ontology of the situation. Both orthodox- as well as heterodox-orientated scientists accept increasingly the evolutionary idea of historically developed institutions. Physics shows these influences a hundred years already. So with sociology. But mainstream economics increasingly accepts these influences for about three decades. Evolutionary psychology is the latest loot to the evolutionary tree. Remarkable fact is the absence of a man – like economic man or social man. If orthodoxy creates an integrated man, how come that the heterodox development in terms of evolution does not have an essential characterization of it?

Here we see the influence of modernity in human science. During about seven centuries there is an ongoing debate about several duals. This article discusses many of them shortly. Section 5 mentioned materiality versus ideality, induction versus deduction, empirical observation versus introspection (internal observation), closed versus open systems, sub-systems versus aspect-systems, static/dynamic versus historical/institutional evolutionary analysis, micro- versus macro-approaches, and quantity versus quality. Many centuries of rivalry, and domination of one or the other side. Knowledge construction as a battlefield, with money and status as the rewards. The modern position is characterised by materiality, induction, empirical observation, closed systems, micro-orientation, and a focus on quantity. This can be clarified by memorizing the origin of modern science. The early modernist were rioting against clerical authorities in Western-Europe. Galileo, Newton, Hobbes, Descartes, Locke, Hume and Kant were examples to be followed. Many of the persons just mentioned were Christian believers, but presumed a type of deity. God has created a harmonious, natural whole of systems. When he was ready, he went on doing other things. Its our task to discover the mechanisms, that keep the world turning.

The conclusion is that we don’t need any religion or ideality, or soul and mind. We are aware of the physical world and we can apply the findings of the natural scientists. Some philosophers are still thinking about thinking, but true science does not wait for their results. Churches still talk about the hereafter, but that’s not science, but speculation. The founding father of sociology is Comte, who wanted to stick social science to empirical research. That would improve government policy advice. Institutional economists began to criticize mainstream Classical Political Economy, and later neoclassical economics, both more or less based on economic man. Institutionalists were discriminated, and their literature was forbidden at many universities until about the 1990’s. Nowadays discrimination primarily takes place via the dominating textbooks from Anglo-Saxon origin. As already said, about two decades ago evolutionary psychology began to play a role.

Evolution analysis has played the role of the devil, by criticizing the biblical ideas about the creation of our reality. This might have led to a minor role for the construction of man, as the theoretical foundation of evolutionary theory. Human nature is malleable, and depends on the situation. Humans always adapt to their circumstances. If not, they do not survive. An important question is about the exact content of the concept ‘circumstances’. Is it the productivity of land? Is it the productivity of our production techniques? Over time we see an expansion of the content. It is also about the productivity of the body, including the brain. To stop wondering about the meaning of ‘I’, or ‘Self’ neuro-scientifically orientated people say: ‘we are our brain’ rather than we have a brain. Mentality is something endogenous. By training to get the body in good shape, we learn that perseverance kills the game. Old school solutions, as praying, are a waste of time. Nowadays modern science has killed God, and our origin was just a spontaneous physical reaction, creating much noise: Big Bang.

After so many centuries of modern thought we can conclude that modernity did not solve the most serious human problem , namely rivalry. Goals are set by people themselves. And technology offers the means necessary to achieve the goals. But the ongoing rivalry (not competition) is a major source of destruction. Social rivalry leads to discrimination and the exorcise of members of different groups and of strangers. Psychic rivalry is about the permanent inner imbalance: the true self and the actual self are not accepting each other. Short-term satisfaction is a main barrier to lasting satisfaction. The most important instrument in the hands of the actual self is the denial of inconvenient truths – like ostriches are doing. The interaction between these two rivalries are the principal barrier to the fulfilment of the modern dream.

Human science should develop an analysis, that can serve as a point of reference for political purposes. The free person, who recognises his responsibilities must be placed at the centre, being the hard core of a scientific programme. It suggests that the dream of sustainable peace, justice and prosperity can only be fulfilled if technology is also applied to the production of scarce rationality and scarce morality. The ‘production’ of meaning is centre-stage. Democratic religion could offer an alternative to old schools religions, which are so often instruments in the hands of the powerful to manipulate the poor. 

 Literature

Ariely, D. (2009), Predictably Irrational, Second Edition, New York: Harper, Collins Publishers.

Ariely, D. (2012), The (Honest) Truth about Dishonesty, New York: Harper Collins Publishers.

Banerjee, A.V., Duflo E. (2011), Poor Economics, A radical rethinking of the way to fight global poverty, Public Affairs.

Dainton, B. (2014), Self, London: Penguin Group.

Damasio, A. (1994), Descartes’ Error, London: Penguin Books.

Gagné, R. A. et al. (1993), The Cognitive Psychology of School Learning, Second Edition, New York: Harper Collins College Publishers.

Girard, R. (1978), Things Hidden Since the Formation of the World, Stanford: Stanford University Press.

James, W. (1890), The Principles of Psychology, New York: Dover (reprinted in 1950).

Keizer, P., Multidisciplinary Economics, A Methodological Account, Oxford: Oxford University Press.

Lakatos, I. (1970), Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: I. Lakatos, R.A. Musgrave (eds.), Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press.

Lindenberg, S. (2015), Sociology of Groups, in: James D. Wright (editor-in-chief, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Vol.10, Oxford: Elsevier. Pp. 434-440.

Lindenberg, S. (2015), From Individual Rationality to socially embedded self-regulation. In: Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences, Robert Scott and Stephen Kosslyn (eds.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Lindenberg, S. (2015), Social rationality and weak solidarity: A coevolutionary approach to social order. In: Order on the Edge of Chaos: Social Psychology and the Problem of Order. Edward J. Lawler, Shane R. Thye, and Jeongkoo Yoon (eds.) (pp. 43-62). Cambridge: Cambridge University Press. 

Parsons, T. (1937), The Structure of Social Action, New York, McGraw-Hill.

Parsons, T (1951), The Social system, New York: The Free Press.

Parsons, T. (1978), Action Theory and the Human Condition, New York: Free Press.

Simon, H. (1957), Theories of Decision-Making in Economics and Behavioural Science, American Economic Review, 49, 252-283.


[1] The distinction between closed and open systems is not identical with the distinction between a closed and an open economy.

[2] Physical philosophy shows that most physics textbooks are orthodox physics in the same way as neoclassical textbooks are orthodox (Dainton, 2014). In Keizer (2015) we find an extensive treatment of orthodox sociology and psychology. While orthodox-based neoclassical economics dominates the economics  scene, is orthodox sociology just one of the approaches, and orthodox psychology barely exists. Organic, historical/institutional and open system

[3] The Maastricht University is famous because of its innovative educational system. The textbook about learning processes, that was used over a very long period, was orthodox-cognitive. There were no emotions involved in the learning process. Very unrealistic, very much a ceteris paribus analysis, wile suggesting that real-life was the study object. See Gagné, R. et al. (1993).

[4] Close reading of texts by Descartes shows that he was not a dualist at all. He emphasised that mind and body are two different aspect-systems, not two different subsystems. They are not empirically separated as Damasio (1993) is suggesting; only analytically distinguished. He recognized the permanent interaction between the two systems. This is called duality, not dualism.

Posted in Uncategorized | Leave a comment